Achtergrond

BOOM is een webbased applicatie die beheerders kan ondersteunen bij het plannen, uitvoeren en evalueren van beheer. De applicatie is ontwikkeld vanuit de praktijkbehoefte om het onderhoud van natuur, landschap en alle aspecten die daarmee samenhangen te verbeteren. Hierbij vormen maatwerk, efficiëntie, technische duurzaamheid, ecologisch en cultuurhistorisch verantwoord beheer belangrijke aandachtspunten.

BOOM:

 • Geeft structuur bij de organisatie van (cyclisch) duurzaam onderhoud.
 • Maakt de beheerplanning inzichtelijk.
 • Helpt bij het aan te laten sluiten van de planning van onderhoud op de dynamiek van de beheerpraktijk.
 • Is zowel op kantoor als in het veld operationeel.
 • Helpt bij de aansturing van werkzaamheden.
 • Bevordert de communicatie met alle betrokkenen.
 • Maakt resultaten van beheer en natuurontwikkeling meetbaar.
BOOM volgt de indeling van SNL-beheertypen, maar ook andere beheertypen zijn gemakkelijk toe te voegen door de gehanteerde datastructuur.
Modules

Een digitaal beheer/onderhoudsplan vormt de hoofdmodule van BOOM. De volgende optionele modulen kunnen de applicatie verder verrijken:

 • Soortenmonitoring
 • Digitale Checklist Bos – Natuurbeheer
 • Kosten-opbrengsten-module (i.s.m. Zilverberg Advies)
 • Grasland-module
 • GIS intekenmodule
 • Schouwformulier ANLB

Functionaliteit

Planning beheer en onderhoud
De functionaliteit van BOOM is gebaseerd op een hoog detailniveau én op het geven van overzicht van het grotere geheel.
Ieder element heeft een uniek LSN (landschapsservicenummer). Alle gegevens die bij het desbetreffende element horen, worden op datum in BOOM opgeslagen. Men kan diverse filters gebruiken en zo bijvoorbeeld filteren op onderhoud per locatie, periode, elementtype, uitvoerder en onderhoudsmaatregel. Ook is het mogelijk om meerjarenplanningen te maken. De selecties, die door het gebruik van filters ontstaan, kan men zichtbaar maken op de kaart. Maar ook vanaf de kaart kan informatie per element worden opgevraagd. Van ieder element zijn op detailniveau informatie beschikbaar. Deze informatie betreft onder meer de onderhoudsmaatregelen die voor het betreffende element gelden, notities en foto’s. De data is (op grond van afgesproken autorisatie) bewerkbaar. Uitgevoerd onderhoud wordt opgeslagen bij ‘historie’ en is niet meer te bewerken. Het is mogelijk om kaarten uit te printen waarop duidelijk zichtbaar is waar (de selecteerde) elementen zijn gelegen. Selecties kunnen ook naar Excel worden overgezet. Dit is handig om bijvoorbeeld de aannemer aan te sturen. Door de gedetailleerde kaart met de Excellijst weet deze precies waar en welk onderhoud dient te worden uitgevoerd. Een uitvoerder kan ook via een tablet in het veld zelf het onderhoud wat hij moet uitvoeren op detailniveau raadplegen. Het LSN (landschapsservicenummer) op de kaart correspondeert met het nummer van het betreffende element. Men kan ook aangeven wanneer de onderhoudsmaatregel is uitgevoerd. Als er geen bijzonderheden zijn, komt deze onderhoudsmaatregel, volgens de aangegeven cyclus, automatisch terug in de onderhoudsplanning. Wanneer meerdere maatregelen tegelijkertijd zijn uitgevoerd, kan men dit snel in BOOM aangeven, omdat meerdere maatregelen in één keer kunnen worden geaccordeerd.

Evaluatie en verantwoording uitgevoerd onderhoud
De evaluatie en verantwoording van uitgevoerde onderhoudsmaatregelen is gemakkelijk omdat BOOM web-based wordt aangeboden. Dat betekent dat meerdere personen (al dan niet met verschillende autorisatieniveaus), inzage kunnen krijgen in activiteiten en gegevens. Deze transparante werkwijze is bovendien eenvoudig overdraagbaar, wat kostenbesparend is bij bijvoorbeeld verandering van personeel/gebruikers of bij langdurige afwezigheid van betrokken medewerkers. Elke onderhoudsperiode wordt naar gelang per jaar of seizoen afgesloten, maar kan in ‘historie’ altijd nog worden ingezien. In ‘historie’ kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht, maar kan data alleen worden geraadpleegd. Zo blijft de ‘boekhouding van het landschapsbeheer’ zuiver en blijft kennis over natuur- en landschapsbeheer behouden. De applicatie geeft de mogelijkheid om een duidelijk overzicht van de kosten op te vragen en begrotingen te maken. Men kan, door gebruik te maken van de werkelijke kosten, op grond van ervaring, gebiedseigen kengetallen genereren. Binnen de applicatie kunnen gegevens van ecologische monitoring van natuurontwikkeling worden gekoppeld aan de betreffende elementen en het onderhoud. Door de relatie tussen natuurontwikkeling en onderhoud vast te leggen, kan geheel eigen gebiedskennis worden opgebouwd. Dit kan een belangrijk onderdeel vormen van de verantwoording van het gevoerde beheer richting beleid.


Authenticatie

BOOM kan worden gebruikt nadat de gebruiker een wachtwoord heeft ontvangen. Wachtwoord en gebruikersnaam zijn altijd aan één persoon gebonden. Door autorisatie krijgt de gebruiker toegang tot de datagegevens in BOOM. Authenticatie kan worden toegekend op verschillende niveaus. Zo kan een ‘bezoeker’ gerechtigd zijn om alleen gegevens te raadplegen en is een ‘administrator’ bevoegd om data te bewerken. In overleg met de organisatie wordt tijdens de configuratie-werkzaamheden de basis gelegd voor de juiste toegangsrechten tot BOOM behorende bij de betreffende gebruiker.

Datastromen

Het ‘vullen’ van BOOM met relevante gegevens (het beheerplan) is erg belangrijk. Met deze actie wordt de basis gelegd voor de nauwkeurigheid waarmee bij het gebruik van BOOM wordt gerekend en gewerkt.
Dat betekent dat deze data voor een groot deel de kwaliteit van alle ‘output’ bepaald. Dat is bijvoorbeeld van belang voor:

 • Onderhoudsplanningen waarbij juiste rekenwaarden (m1, m2, m3, stuks, etc.) cruciaal zijn.
 • Het maken van betrouwbare begrotingen; op grond van kengetallen voor die verschillende onderhoudsmaatregelen.
 • Actuele onderhoudsplanning vanuit de terugkoppeling vanuit het veld wordt de planning actueel gehouden.

BOOM wordt ‘gevuld’ met data uit inventarisaties en andere aangeleverde gegevens.
In een later stadium en/of wanneer BOOM in gebruik is, kunnen altijd nieuwe elementen aan BOOM worden toegevoegd.

Het actualiseren van de onderhoudsplanning gebeurt grotendeels automatisch op grond van aangegeven cyclus van onderhoudsmaatregelen. De veldgegevens kunnen door gebruikers/medewerkers, die belast zijn met de uitvoering en aansturing van het onderhoud, actueel worden gehouden. Door een gezamenlijke interactie (bureau en veld) wordt data bijgewerkt en blijft de output betrouwbaar. Er kunnen ook koppelingen worden gelegd met andere databases zoals bijvoorbeeld SCAN-GIS.