ACHTERGROND

De applicatie is ontwikkeld vanuit de praktijkbehoefte om het onderhoud van natuur, landschap en alle aspecten die daarmee samenhangen te verbeteren. Hierbij vormen efficiëntie, technische duurzaamheid, ecologisch en cultuurhistorisch verantwoord beheer belangrijke aandachtspunten.

BOOM:

  • Geeft structuur bij de organisatie van (cyclisch) duurzaam onderhoud;
  • Maakt de beheerplanning inzichtelijk;
  • Helpt de planning van onderhoud aan te laten sluiten op de dynamiek van de praktijk;
  • Is zowel op kantoor als in het veld operationeel;
  • Helpt bij de aansturing van werkzaamheden;
  • Bevordert de communicatie met alle betrokkenen;
  • Maakt het resultaat van natuurontwikkeling meetbaar.

BOOM volgt de indeling van SNL-beheertypen, maar ook andere beheertypen zijn gemakkelijk toe te voegen door de gehanteerde datastructuur.
MODULES

Een digitaal beheerplan vormt de hoofdmodule van BOOM. De volgende optionele modulen kunnen de applicatie verder verrijken:

functionaliteit

Planning beheer en onderhoud
De functionaliteit van BOOM is gebaseerd op een hoog detailniveau én op het geven van overzicht van het grotere geheel.
Ieder element heeft een uniek LSN (landschapsservicenummer). Alle gegevens die bij het desbetreffende element horen, worden op datum in BOOM opgeslagen. Men kan diverse filters gebruiken en zo bijvoorbeeld filteren op onderhoud per locatie, periode, elementtype en onderhoudsmaatregel. Ook is het mogelijk om meerjarenplanningen te maken. De selecties, die door het gebruik van filters ontstaan, kan men zichtbaar maken op de kaart. Van ieder element is op detailniveau informatie beschikbaar. Deze informatie betreft onder meer de onderhoudsmaatregelen die voor het betreffende element gelden, notities en foto’s. De data is (op grond van afgesproken autorisatie) bewerkbaar. Uitgevoerd onderhoud wordt opgeslagen bij ‘historie’ en is niet meer te bewerken. Het is mogelijk om kaarten uit te printen waarop duidelijk zichtbaar is waar (de selecteerde) elementen zijn gelegen. Dit is handig om bijvoorbeeld de aannemer aan te sturen; door de gedetailleerde kaart weet deze precies waar het onderhoud dient te worden uitgevoerd. De LSN (landschapsservicenummer) op de kaart corresponderen met nummers op de bijbehorende onderhoudslijst, waar de (onderhouds)maatregel voor het betreffende element is vermeld. Men kan aangeven wanneer de onderhoudsmaatregel is uitgevoerd. Als er geen bijzonderheden zijn, komt deze onderhoudsmaatregel, volgens de aangegeven cyclus, automatisch terug in de onderhoudsplanning. Wanneer meerdere maatregelen tegelijkertijd zijn uitgevoerd, kan men dit snel in BOOM aangeven, omdat meerdere maatregelen in één keer kunnen worden geaccordeerd.

Evaluatie en verantwoording uitgevoerd onderhoud
De evaluatie en verantwoording van uitgevoerde onderhoudsmaatregelen is gemakkelijk omdat BOOM web-based wordt aangeboden. Dat betekent dat meerdere personen (al dan niet met verschillende autorisatieniveaus), inzage kunnen krijgen in activiteiten en gegevens. Deze transparante werkwijze isbovendien eenvoudig overdraagbaar, wat kostenbesparend is bij bijvoorbeeld verandering van personeel/gebruikers of bij langdurige afwezigheid. Elke onderhoudsperiode wordt per jaar of seizoen afgesloten, maar kan in ‘historie’ altijd nog worden ingezien. In ‘historie’ kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht, maar kan data alleen worden geraadpleegd. Zo blijft de ‘boekhouding van het landschapsbeheer’ zuiver en blijft kennis over natuur- en landschapsbeheer (zogenaamde gebiedskennis) behouden. De applicatie geeft de mogelijkheid om een duidelijk overzicht van de kosten op te vragen en begrotingen te maken. Men kan, door gebruik te maken van de werkelijke kosten, gebiedseigen kengetallen genereren. Binnen de applicatie kunnen gegevens van ecologische monitoring van natuurontwikkeling worden gekoppeld aan de betreffende elementen en het onderhoud. Door de relatie tussen natuurontwikkeling en onderhoud vast te leggen, kan geheel eigen gebiedskennis worden opgebouwd. Dit kan bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de verantwoording van het gevoerde beleid.


authenticatie

Door autorisatie krijgt een gebruiker toegang tot de datagegevens in BOOM. Authenticatie kan worden toegekend op verschillende niveaus. Zo kan een ‘bezoeker’ alleen gegevens raadplegen en is een ‘administrator’ bevoegd om alle data te wijzigen. In overleg met de organisatie wordt tijdens de configuratie-werkzaamheden de basis gelegd voor de juiste toegangsrechten tot BOOM behorende bij de betreffende gebruiker.

datastromen

Het ‘vullen’ van BOOM met relevante gegevens (het beheerplan) is erg belangrijk. Met deze actie wordt de basis gelegd voor de nauwkeurigheid waarmee bij het gebruik van BOOM wordt gerekend en gewerkt.
Dat betekent dat deze data voor een groot deel de kwaliteit van alle ‘output’ bepaald. Dat is bijvoorbeeld van belang voor:

  • Onderhoudsplanningen; waarbij juiste rekenwaarden (m1, m2, m3, stuks, etc.) cruciaal zijn.
  • Het maken van betrouwbare begrotingen; op grond van kengetallen voor die verschillende onderhoudsmaatregelen.
  • Actuele onderhoudsplanning; vanuit de terugkoppeling vanuit het veld wordt de planning actueel gehouden.

BOOM wordt ‘gevuld’ met data uit inventarisaties en andere aangeleverde gegevens.
In een later stadium en/of wanneer BOOM in gebruik is, kunnen altijd nieuwe elementen aan BOOM worden toegevoegd.

Het actualiseren van de onderhoudsplanning gebeurt grotendeels automatisch op grond van aangegeven cyclus van onderhoudsmaatregelen.
De veldgegevens kunnen door gebruikers/medewerkers, die belast zijn met de uitvoering en aansturing van het onderhoud, actueel worden gehouden.
Door een gezamenlijke interactie (bureau en veld) wordt data bijgewerkt en blijft de output betrouwbaar.