Effectief oogsten uit kleine landschapselementen

Kosteneffectief oogsten, inzamelen en op de markt zetten van houtige biomassa uit kleine landschapselementen is niet eenvoudig. O.a. in opdracht van de VBNE zijn daarom door Natuurrijk Limburg, IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies enkele pilots uitgevoerd. Waarbij BOOM is ingezet. Beheerprogramma’s zoals BOOM bieden meer overzicht op het aanbod: wat komt, van welke kwaliteit, wanneer vrij. Hierdoor is houtige biomassa beter te vermarkten. En BOOM helpt ook om de samenwerking binnen een gebied te versterken.

Toevoegen en muteren geometrie in BOOM mogelijk

Samenwerken voor landschap en Biobased Economy

Natuurrijk Limburg is in het na najaar van 2016 van start gegaan met het werken met het programma Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM) voor het plannen, uitvoeren en evalueren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het programma maakt ook gebiedsgericht samenwerken met andere eigenaren en beheerders gemakkelijker.

Natuurrijk Limburg doet daarom mee aan een kleine proef rondom het dorp Noorbeek, waarbij ervaring wordt opgedaan met IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies over hoe met BOOM het beheer op elkaar kan worden afgestemd. De ANLb doelen beter gehaald kunnen worden en er meer gedaan kan worden met de vrijkomende materiaalstromen, zoals hout, snoeisel, takken, snippers. Als beheerdoelen, omschrijving van de elementen en werkzaamheden in de BOOM applicatie zijn ingevoerd, kan ongeveer worden ingeschat welke materiaalstromen wanneer vrijkomen.

Er zijn allerlei mogelijkheden, van kleinschalig tot bulk. Denk aan takkenbossen voor de bakoven, inzet in kleine houtkachels, klein fruit, meer doen met speciaal hout zoals mispel of eik, composteren of inzet in grote energiecentrales of de Biobased Economy. Vanuit het inzicht dat zo ontstaat worden de mogelijkheden voor een gezamenlijk aanpak van de inzameling onderzocht. Een optie voor de particulieren is om aan te sluiten bij de inzameling en verkoop die Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn aangevangen. Voorwaarden zijn de beheerdoelen van ANLb en dat deze gezamenlijke aanpak minimaal kostendekkend is.

Landelijk stimuleert de Vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE) het opdoen van deze ervaring in het kader van het Agroconvenant.
Meer informatie: Natuurrijklimburg.nl


Graslandapp

In samenwerking met Vangroenewaarde heeft Freijaman de Graslandapp ontwikkeld.
Dit is een module die o.a. kan worden ingezet bij natuur inclusieve landbouw.
Waarbij het o.a. mogelijk is om op bedrijfsniveau een overzicht te maken op grond van berekeningen over de bodem, beheerdoelen en keuzes die relevant zijn voor de biodiversiteit.
Deze module kan waardevolle ervaringscijfers leveren ter ondersteuning van een goede aanpak van de kringlooplandbouw en kan ook de relatie tussen gedane inspanning en de biodiversiteit zichtbaar maken.